Chương 11: Những Nan Đề Trong Tâm Vấn Cơ Đốc (Phần I)
Chương 11: Những Nan Đề Trong Tâm Vấn Cơ Đốc (Phần I)

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  509
Chương 10: Gia Đình và Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 10: Gia Đình và Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  146
Chương 9: Hôn Nhân Và Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 9: Hôn Nhân Và Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  155
Chương 8: Hội Thánh và Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 8: Hội Thánh và Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  143
Chương 7: Tín Hữu và Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 7: Tín Hữu và Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  1138
Chương 6: Căng Thẳng Trong Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 6: Căng Thẳng Trong Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  189
Chương 5: Phân Loại Tâm Vấn
Chương 5: Phân Loại Tâm Vấn

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  235
Chương 4: Tiến Trình Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 4: Tiến Trình Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  348
Chương 3: Phương Pháp Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 3: Phương Pháp Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  333
Chương 2: Đặc Điểm của Tâm Vấn Cơ Đốc
Chương 2: Đặc Điểm của Tâm Vấn Cơ Đốc

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  322
Chương 1: Nhu Cầu Tâm Vấn
Chương 1: Nhu Cầu Tâm Vấn

Source/Nguồn: Kênh Tâm Vấn Cơ Đốc - Tiến Sĩ - Mục Sư Paul Lâm

  120