Dấu hiệu Chúa tái lâm: nhật thực, sao chổi quỷ vào ngày 08/04/2024
Dấu hiệu Chúa tái lâm: nhật thực, sao chổi quỷ vào ngày 08/04/2024

Nhật thực toàn phần ngày 8/4/2024 nay được đánh giá là lần nhật thực tuyệt vời nhất trong hàng trăm năm qua. Đây là nhật thực toàn phần dài nhất ở Mỹ kể từ năm 1806. Cùng lúc đó, 7 hành tinh xếp thẳng hàng với mặt trới và sao chổi quỷ (Devil Comet) tái xuất hiện sau 71 năm. Qua sự kiện thiên văn cực kỳ hiếm hoi này, Đức Chúa Trời muốn cảnh báo loài người rằng Ngài sắp phán xét toàn bộ thế giới này.

  31
It’s Time to Consider
It’s Time to Consider

The Signs of Times – Pestilence World wide disasters – wildfires, locust infestations, and now a global pandemic has brought the world almost to a grinding halt. The Bible tells us there are the signs of times pointing to the soon coming of Jesus Christ. May we all repent and turn back to God our Savior!

  151